محمد مهدی فیروزی

محمد مهدی فیروزی

نقاشی عضویت از 1398
ایران, تهران, تهران
کاشف
تحریر بر روی کاغذ دست ساز آهار مهره,
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1399
کاشف

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !