محمد مهدی فیروزی

محمد مهدی فیروزی

نقاشی عضویت از 1398
ایران, تهران, تهران
بنیاد عمر
تحریر بر روی کاغذ دست ساز آهار مهره,
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
بنیاد عمر

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !