مرکز بین المللی تبلیغ

مرکز بین المللی تبلیغ

نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
55
لطیلطیقل
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک سطح اجراسنگ ابعاد5 x 5 x 5 cm سال خلق اثر5555
55

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !