هادی عاشوری

هادی عاشوری

نقاشی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, اصفهان, اصفهان
طبیعت
طبیعت زیبا
زمینه هنرینقاشی تکنیک گواش , جوهر , رنگ روغن سطح اجرابوم نقاشی کرباس ابعاد50 x 50 x 4 cm سال خلق اثر1400
طبیعت

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !