داریوش منصوری

داریوش منصوری

عکاسی عضویت از 1401
ایران, مازندران, آمل
پرواز
لحظه پرواز
زمینه هنریعکاسی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد50 x 50 x cm سال خلق اثر1398
پرواز

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !