نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Nava Safaverdi 12Y
ظرف گلی و پارچه
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Nava Safaverdi 12Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !