نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Sarina Dorri 12Y
کوزه و سیب
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک , مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Sarina Dorri 12Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !