نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Helma Abbasi 12 Y
بهار می آید
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , آبرنگ , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد21 x cm سال خلق اثر1403
Helma Abbasi 12 Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !