نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Dorsa Modarresi Niayazdi 11Y
گلدان گل و پرنده
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Dorsa Modarresi Niayazdi 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !