نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Inas Akbary Mehr 10Y
زن و گل های بنفشه
زمینه هنرینقاشی تکنیک تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Inas Akbary Mehr 10Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !