نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Manely Karimi 10Y
کوزه و سیب
زمینه هنرینقاشی تکنیک تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Manely Karimi 10Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !