نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Rosha Mashinchi 10Y
زن و گلهای بنفشه
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Rosha Mashinchi 10Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !