نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Nika Ebrahimi 10Y
سیب و کوزه
زمینه هنرینقاشی تکنیک تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Nika Ebrahimi 10Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !