نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Barin Abdolmaleki 10Y
باغی که من باغبانش هستم
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Barin Abdolmaleki 10Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !