نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Shailin Nazari Kiarashi 10Y
بازی قوریها
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Shailin Nazari Kiarashi 10Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !