نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Ava Shirzade 9Y
درختت را کامل کن
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1403
Ava Shirzade 9Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !