نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Liyana Afsharinia 9Y
بطری و گل
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1403
Liyana Afsharinia 9Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !