نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Nila Kabiri alizade 9Y
نقاشی خط
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Nila Kabiri alizade 9Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !