نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Dorsa Zolfagharinejad 9Y
گلدان گل بنفشه
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Dorsa Zolfagharinejad 9Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !