نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Paniz Khandani Foomani 9Y
گلدان و گل بنفشه
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1403
Paniz Khandani Foomani 9Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !