نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Atrisa Moradi 8Y
کپی از اثر ورمیر, دختری با گوشواره مروارید
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Atrisa Moradi 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !