نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Tara Zabeti 8Y
کوزه
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Tara Zabeti 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !