نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Yasamin Abbas Rashidi 8Y
سیب ها
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Yasamin Abbas Rashidi 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !