نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Narges Siyahatgar 8Y
فلاسک و پارچه
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Narges Siyahatgar 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !