نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Nila Dookhtechizade Azimi 8Y
ظرف سیب
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Nila Dookhtechizade Azimi  8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !