نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Maya Abdolkarimzade 7Y
در ذهن من چه میگذرد
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Maya Abdolkarimzade 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !