نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Parnia Heidari Rameshe 7Y
نمایی از خیابان
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Parnia Heidari Rameshe 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !