نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Sarina Bagheri 7Y
در ذهن من چه می گذرد
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Sarina Bagheri 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !