نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Dorsa Parazaran 7Y
چهره
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Dorsa Parazaran 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !