نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Aroosha Pahlevan Aghababa 7Y
چهره
زمینه هنرینقاشی تکنیک پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Aroosha Pahlevan Aghababa 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !