نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Avisa Pooladi 7Y
درختان پاییزی در آب
زمینه هنرینقاشی تکنیک پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Avisa Pooladi 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !