نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Tarannom Fallahi Mirzarajab 7Y
دست و پیت مندریان
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Tarannom Fallahi Mirzarajab 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !