نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Shirin Akhavan Kharraz 6Y
چهره
زمینه هنرینقاشی تکنیکاکریلیک, مداد سطح اجرابوم نقاشی کرباس ابعاد29 x 2 cm سال خلق اثر1403
Shirin Akhavan Kharraz 6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !