نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Seyedeh Khatoon Faal Alavi 6Y
چهره
زمینه هنرینقاشی تکنیکاکریلیک, مداد سطح اجرابوم نقاشی کرباس ابعاد29 x 21 x 2 cm سال خلق اثر1403
Seyedeh Khatoon Faal Alavi 6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !