نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Barana Eradati 6Y
چهره
زمینه هنرینقاشی تکنیکاکریلیک, مداد سطح اجرابوم نقاشی کرباس ابعاد29 x 21 x 2 cm سال خلق اثر1403
Barana Eradati 6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !