نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Rosha Haji Hashemi 6Y
چهره
زمینه هنرینقاشی تکنیکاکریلیک, مداد سطح اجرابوم نقاشی کرباس ابعاد29 x 21 x 2 cm سال خلق اثر1403
Rosha Haji Hashemi 6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !