مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
نور
آغاز صبح در روستای چولاب
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال , عکاسی روتوش نشده , چاپ دیجیتال سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
نور

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !