مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
تولد
کره تازه متولد شده که روی پاهایش ایستاده
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال , چاپ دیجیتال سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1389
تولد

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !