مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
دختر بلوچ
دختر بلوچ با لباس زیبا
زمینه هنریعکاسی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1388
دختر بلوچ

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !