مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
عمه فانوس
دختر فانوس به دست
زمینه هنریعکاسی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1387
عمه فانوس

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !