مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
بازگشت مرغابی ها
بازگشت مرغابی ها
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1399
بازگشت مرغابی ها

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !