مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
درختان در غروب
درختان در غروب
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1399
درختان در غروب

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !