مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
تکه های برف
تکه های برف
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
تکه های برف

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !