مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
بچه گربه
بچه گربه
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال سطح اجرامقوا ابعاد cm سال خلق اثر1398
بچه گربه

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !