مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
خوشه خرما
خوشه خرما
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1389
خوشه خرما

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !