مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
قلب شکسته
قلب شکسته
زمینه هنرینقاشی تکنیک رنگ روغن سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
قلب شکسته

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !