مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
مست و دیوانه
مست و دیوانه
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
مست و دیوانه

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !