مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
هیولا
هیولا
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1399
هیولا

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !