مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
انسانم آرزوست
انسانم آرزوست
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
انسانم آرزوست

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !