مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
مراد قصاب
مراد قصاب
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
مراد قصاب

نظرها

مهنا قدیری

این چیه دیگه